Główny Urząd Statystyczny Wikipedia, wolna encyklopedia

gus co to

A tu fragment dla tych najbardziej zainteresowanych, którzy bardzo by chcieli wiedzieć, jakie są zadania Prezesa GUS. Jest to informacja z Ustawy o Statystyce Publicznej – polecam ją tym, którzy potrzebują bardziej szczegółowej wiedzy na temat poszczególnych instytucji statystyki publicznej. Kolejny zarzut jest taki, że dane z GUS wcale nie są tak łatwodostępne, jak by się oczekiwało. Sama strona internetowa jest na tyle nieintuicyjna, że osoba, która wchodzi na nią pierwszy raz musi naprawdę się naklikać, żeby dotrzeć do danych, które poszukuje. Choć i tak jest to już duże ułatwienie, bo pamiętam jeszcze, jak musiałam biegać do uczelnianej biblioteki, wyszukiwać kilka lub nawet kilkanaście roczników statystycznych i wszystko spisywać ręcznie. Czasem się udawało, że jednostki się pokrywały, że dane były przedstawiane w miarę spójnie.

Pracownicy urzędu, którzy mają dostęp do danych, składają przyrzeczenie o m.in. Naruszenie tajemnicy statystycznej może się skończyć dla pracowników nawet karą pozbawienia wolności do lat 3, a w których sytuacjach nawet 5. Na czele Urzędu stoi Prezes GUS, który podlega bezpośrednio Prezesowi Rady Ministrów. Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru (art. 24 ust. 1 ustawy o statystyce publicznej).

GUS w czasach współczesnych

Najważniejszym zagranicznym parterem polskich służb statystyki publicznej jest oczywiście Eurostat – Urząd Statystyczny Unii Europejskiej. Eurostat zbiera i publikuje dane na temat wszystkich krajów Unii. Wymieniamy również informacje z urzędami statystycznymi innych krajów Unii Europejskiej i krajów nie będących członkami UE. Innym ważnym partnerem jest międzynarodowa Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (Organization for Economic Co-operation and Development OECD). Co więcej, w ramach utworzonego przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy w 1996 roku Specjalnego Standardu Upowszechniania Danych (SDDS) GUS zaczął pełnić rolę koordynatora krajowego ze strony polskiej. Co jeśli wyżej wymienione osoby nie dochowają tajemnicy statystycznej?

Były jednak sytuacje, że zmieniał się sposób prezentacji danych i trzeba było wszystko sobie przeliczyć. Kiedy pracowałam w księgowości, to wielokrotnie musiałam wypełniać dla klientów-przedsiębiorców rozmaite formularze skierowane właśnie do GUS. Myślę, że każdy, kto prowadzi swoją działalność gospodarczą przynajmiej raz spotkał się z jakimś formularzem do GUS, który musiał wypełnić. Pamiętaj, że każdy z nas ma obywatelskie prawo do informacji.

Wspomniana wcześniej tajemnica statystyczna mówi o tym, że dane indywidualne i dane osobowe, które są zbierane przez pracowników powiązanych z GUS są poufne i podlegają szczególnej ochronie. Główny Urząd Statystyczny (GUS) – urząd centralny administracji rządowej zajmujący się zbieraniem i udostępnianiem[3] informacji statystycznych na temat większości dziedzin https://www.investorynews.com/zloto-lagodzi-trzy-tygodnie-wysokie-jak-dolar-steadies/ życia publicznego i niektórych stron życia prywatnego. Do przekazywania danych obligują odpowiednie przepisy prawa (ustawa o statystyce publicznej oraz ogłaszany corocznie Program Badań Statystycznych). Dane mogą być udostępniane tylko w formie zagregowanej (opracowanej), która uniemożliwia identyfikację pojedynczych respondentów (tajemnica statystyczna).

gus co to

Opracowanie polega na przedstawianiu danych w sposób nieingerujący w sprawy prywatne obywateli. Nie trzeba się obawiać wycieku danych osobowych albo zarobków poszczególnej osoby. Dane niezbędne do opisu wielu zjawisk uzyskujemy również dzięki współpracy z wieloma innymi urzędami i instytucjami. Należą do nich między innymi policja, urzędy pracy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS), ministerstwa i wiele innych. Korzystamy również z różnych baz danych i informacji, na przykład pochodzących z Giełdy Papierów Wartościowych.

Pierwszy spis powszechny

Dlatego wszystkie informacje, które nam przekażesz podczas spisu powszechnego czy rozmowy z ankieterem lub wprowadzisz do formularza są bezpieczne. Przykładowo nikt się nie dowie z naszej publikacji albo bazy danych, RBA i jego wpływ na Aussie ile zarabiasz Ty albo Twój sąsiad. Dane jednostkowe to te, które dają się powiązać z podmiotem gospodarki narodowej albo inną osobą prawną bądź jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej – tak mówi prawo.

Prezes GUS jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach statystyki. Główny Urząd Statystyczny utworzony został przez Radę Regencyjną Królestwa Polskiego w 1918[6], z inicjatywy Ludwika Krzywickiego. Od 1919 jego działalność regulowała ustawa z dnia 21 października 1919 r. Jest to najstarsza polska instytucja, która nigdy nie zmieniła nazwy. Prezes GUS prowadzi kilka centralnych rejestrów m.in.

  1. Misją Głównego Urzędu Statystycznego jest dostarczanie i zapewnianie wiarygodnych, rzetelnych, niezależnych i bardzo jakościowych informacji statystycznych.
  2. Naruszenie tajemnicy statystycznej może się skończyć dla pracowników nawet karą pozbawienia wolności do lat 3, a w których sytuacjach nawet 5.
  3. Dzięki temu, GUS jest najstarszą polską instytucją, która nigdy nie zmieniła nazwy.
  4. Dane posegregowane według dziedzin obejmują kulturę, finanse publiczne, ceny, rolnictwo, czy przemysł i budownictwo.

Inne urzędy mogły prowadzić badania statystyczne wyłącznie w ramach swoich struktur po uzyskaniu zgody GUS. Wówczas rachmistrz idzie w teren i zadaje pytania. Źródłem informacji dla GUS są także sprawozdania statystyczne przedsiębiorstw, czy informacja administracyjna, statystyki policyjne. Tajemnica statystyczna jest również jedną z podstawowych zasad statystyki publicznej. Tajemnica statystyczna mówi o tym, że dane jednostkowe i dane osobowe, które zbieramy i gromadzimy są poufne i podlegają szczególnej ochronie. Naszym celem jest prowadzenie badań statystycznych w sposób rzetelny, obiektywny, profesjonalny i niezależny.

Jakie tematy interesują urząd?

Czyli takiej instytucji (organu administracji państwowej), która zajmuje się statystyką na poziomie krajowym (a częściowo i międzynarodowym). Działalność głównego Urzędu Statystycznego jest silnie skorelowana z wieloma formalnościami. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w komunikacie ogłasza tablice średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn, które mają wpływ na wysokość emerytury. Natomiast przeciętne wynagrodzenie jest wskaźnikiem, który ma znaczenie w ustalaniu różnych świadczeń. GUS ogłasza także informacje o inflacji w Polsce i informuje o tym, jakie jest bezrobocie w kraju. Publikowane dane są źródłem ciekawych informacji na temat wielu dziedzin dotyczących naszego kraju.

Ale dane te muszą być koniecznie przedstawione tak, żeby w żaden sposób nie dało ich się powiązać z konkretnym człowiekiem. Dane, których respondenci udzielają urzędowi, są objęte tajemnicą statystyczną. To oznacza, że nie należy bać się brać udziału w badaniach, ponieważ dane są poufne.

W 1975 roku – w konsekwencji zmian administracyjnych – powołano 49 wojewódzkich urzędów statystycznych oraz zreorganizowano sieć powiatowych i miejskich urzędów statystycznych. Ten okres zakończył się w 1978 roku, kiedy to w końcu roku przeprowadzono przyspieszony Spis ludności. Statystyka publiczna zapewnia równoprawny, równorzędny i równoczesny dostęp do wynikowych informacji statystycznych, a w szczególności do podstawowych wielkości i wskaźników. Oznacza to, że każdy człowiek powinien mieć takie same szanse skorzystania z tych samych danych i podjęcia na ich podstawie swoich decyzji.

Prezesi[edytuj edytuj kod]

Prezesowi GUS podlega również 16 dyrektorów urzędów statystycznych (znajdujących się w miastach wojewódzkich) oraz jednostki obsługi statystyki publicznej utworzone na podstawie art. 27 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. Na czele Głównego Urzędu Statystycznego stoi Prezes GUS, który podlega bezpośrednio Prezesowi Rady Ministrów. Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, na pięcioletnią kadencję. Prowadzone badania statystyczne polegają na zbieraniu danych z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego, a także informacji o sytuacji demograficznej i dotyczącej środowiska naturalnego. Mogą otrzymywać szczegółowe dane statystyczne od urzędów i służb mundurowych, co pozwala określić np.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *